Omdat iedereen een kans verdient

Omdat we persoonsgerichte zorg bieden en elke cliënt een eigen plan heeft en eigen ontwikkelpunten, is het voor ons belangrijk om een paar regels te hanteren die dit mogelijk maken....

Plaatsing kan alleen als wij een kopie hebben van de beschikking van de gemeente of een zorgindicatie WLZ (bij PGB-houders). In uitzonderingsgevallen maken we gebruik van een hoofdaannemer.

Twee maanden voor het einde van de beschikking of indicatie wijzen wij hierop, zodat de ouder eventueel een verlenging kan aanvragen. Anders houdt de begeleiding op tegelijk met de einddatum van de beschikking/indicatie.

Wij zorgen voor vervoer als dat opgenomen is in de beschikking en/of indicatie. De cliënt moet uiterlijk een uur voor het afgesproken tijdstip afgemeld zijn, anders zijn we genoodzaakt de vervoerskosten bij de ouders/vertegenwoordigers in rekening te brengen.

Niet alles wordt vergoed. Als de cliënt meedoet aan diplomagericht zwemmen, dan vragen wij een vergoeding van € 5 per zwemles. 

Dagbesteding vindt plaats op werkdagen van 8.30 uur tot 14.30 uur. Naschoolse begeleiding van 14.30 uur tot 17.00 uur. In overleg met de vertegenwoordiger kan ook indiviudele begeleiding plaatsvinden, mits dat in de indicatie staat. 

Het is allemaal mensenwerk en dat betekent dat er soms verschillen van inzicht zijn, bijvoorbeeld over de aanpak. We zullen altijd alles doen om samen naar oplossingen te zoeken en in gesprek met elkaar te blijven., wanneer een cliënt ergens ontevreden over is.  Mocht dit echt niet lukken, dan kan de cliënt zich wenden tot ‘Expertisecentrum klachten, calamiteiten en geschillen Zorg en Welzijn Quasir.’  Website: www.quasir.nl. Dit is een onafhankelijke klachtencommissie.